Všeobecné obchodné podmienky

Rozsah platnosti

Monika Ganobčíková
IČO: 46495401
DIČ: 1049839758
Adresa: Janka Krála 700/30, 02901 Námestovo
ďalej len "predávajúci"

1) Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode "papuckovo.sk", (ďalej len "internetový obchod"), a uplatňujú sa výlučne u zmlúv uzavretých cez tento internetový obchod.

2) Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho na strane jednej, a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) alebo podnikateľa, ako „kupujúceho“ na strane druhej.

3) Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa") a zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1) Pre konkrétnu objednávku kupujúceho platia výlučne Všeobecné obchodné podmienky v ich znení platnom k dátumu objednávky. Textovú podobu Všeobecných obchodných podmienok si kupujúci môže kedykoľvek vytlačiť.

2) Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetové stránky internetového obchodu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach online (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky (prijatím ponuky) kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v slovenskom jazyku.

3) Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že vykoná objednávku online s uvedením požadovaných údajov a na podstránke "http://www.papuckovo.dev/prehlad-objednavky/" klikne na tlačidlo „Odoslať objednávku“ alebo inak odošle elektronický formulár. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil (údaje na objednávke sa ukladajú). Po odoslaní objednávky kontaktuje predávajúci kupujúceho e-mailom, alebo telefonicky (na základe údajov uvedených kupujúcim v jeho objednávke), ktorým potvrdí príjem objednávky a uvedie rekapituláciu objednávky. Informácie, obdržané emailom, si kupujúci môže tiež vytlačiť.

4) Objednávky je možné robiť len do maximálnej hodnoty 300 Euro.

5) Minimálny vek objednávajúceho v čase vytvorenia objednávky je 16 rokov.

6) Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa. V prípade zmlúv, ktorých obchodník odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia strana (iná ako prepravca) určená spotrebiteľom získa tovar do fyzickej držby. Ak si kupujúci vybral platbu bankovým prevodom, tovar bude odosielaný až po prijatí platby na účet predávajúceho. V prípade osobného odberu a platby na prevádzke predávajúceho, kupujúci uhrádza sumu za objednaný tovar v hotovosti. Následne mu je tovar vydaný.

7) Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia kompletnej objednávky. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote je potrebné odoslať predávajúcemu nepoškodený tovar, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy spolu s písomným oznámením o odstúpení a originálom daňového dokladu.

8) Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto Všeobecné obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uzavretím kúpnej zmluvy upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Platobné podmienky

1) U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru (napr. typ a účelovosť obuvi, výrobný spôsob obuvi, použité materiály a pod).

2) U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená celková cena tovaru v eurách. Táto cena je konečná, čiže vrátane všetkých daní a poplatkov. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv. Cena za prepravu je uvedená pri výbere spôsobu dopravy pred odoslaním objednávky na adrese: "http://www.papuckovo.dev/prehlad-objednavky/"

Označenie tovaru a cena tovaru

1) Kupujúci má v rámci úhrady kúpnej ceny možnosť zvoliť z nasledujúcich spôsobov platby:

a) Platba na účet – platba na účet určený predávajúcim.
b) Platba na dobierku pri dodaní tovaru - kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri prevzatí tovaru.
c) Hotovosť - pri osobnom odbere.

Zasielanie tovaru, dodacie podmienky

1) Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, v rámci Slovenskej republiky.

2) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje vždy doklad o kúpe tovaru a prípadne záručný list.

3) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar neprevzal a tovar bol vrátený na adresu predávajúceho, náklady na opätovné doručenie hradí kupujúci.

4) Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovať tovar spolu s dopravcom (neporušenosť zásielky, poškodenie krabice atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladu oznámiť predávajúcemu písomnou (e-mailom), alebo telefonickou formou.
Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky!

Zodpovednosť za vady predanej veci

1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku.

2) Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vad, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ochrana osobných údajov

1) Osobné údaje spracováva výlučne predávajúci a ním poverené osoby poučené o ochrane osobných údajov.

2) Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií
Predávajúci spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet predávajúceho), na účely vybavovania reklamácií aj údaje o reklamovanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti predávajúceho.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
Účtovníčka: JOPAL s.r.o., Florinova 926/5, 029 01 Námestovo, IČO: 43937497; Za účelom spracovania faktúr a účtovníctva.
Doprava tovaru: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica; Za účelom prepravy tovaru k zákazníkovi.
Doprava tovaru: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec; Za účelom prepravy tovaru k zákazníkovi.
Web hosting: Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, ICO: 36 421 928; Za účelom prevádzky web servera, DNS, emailového servera.
Google: Google sluzby; Analytics, Webmaster tools, Tag manager a pod.
Facebook: Facebook Ireland, Limited 4, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F; Za účelom komunikácie s klientom, zadanie objednávky.
Iné orgány v spotrebiteľskom konaní, orgány finančnej správy, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti predávajúceho.

b. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu
Predávajúci spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov predácajúcim je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

3) Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných predávajúcemu v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby predávajúci mohol plniť svoje zmluvné povinnosti, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, tj. aby sa spracoval online nákup, plnili sa servisné služby, reagovalo sa na požiadavky zo strany zákazníka alebo aby sa s kupujúcim na jeho želanie skontaktovala.
Predávajúci ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi zaregistrovaných osôb, ktoré kupujúci oznámi v rámci registrácie, pričom sa jedná o nasledovné povinné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Kupujúci má právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných nárokov. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade so zákonnými požiadavkami.
Potvrdenie o oznámeni informačného systému predávajúceho je vedené Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod identifikačným číslom 201503234.

Alternatívne riešenie sporu (ARS)

1) Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@bioland.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

1) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23.5.2018.

2) Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom však pre konkrétny kúpnu zmluvu sú platné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy.

3) S ohľadom na mimosúdne riešenie sťažností spotrebiteľov sa kupujúci s prípadnou sťažnosťou môže obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, a to najmä na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

4) Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si hradí kupujúci sám. Predávajúci spotrebiteľovi za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.